لوح تقدیر صادر کننده سال 94 در شهرستان پردیس
مرجع ارائه دهنده: کارگروه صنعت و توسعه صادرات
لوح تقدیر صادر کننده سال 94 در شهرستان پردیس

لوح تقدیر صادر کننده سال 94 در شهرستان پردیس
مرجع ارائه دهنده: کارگروه صنعت و توسعه صادرات
لوح تقدیر صادر کننده سال 94 در شهرستان پردیس

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد
شهریور ماه 94

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد
شهریور ماه 94

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد
شهریور ماه 94

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد
شهریور ماه 94

نهمین نمایشگاه بین المللی پلاستیک و پلیمر مشهد
29 خرداد لغایت 1 تیر ماه 1393

نهمین نمایشگاه بین المللی پلاستیک و پلیمر مشهد
29 خرداد لغایت 1 تیر ماه 1393

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک
تابستان 1392

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک
تابستان 1392

هشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی لاستیک و پلاستیک مشهد
5 لغایت 8 آبان ماه 1390

هشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی لاستیک و پلاستیک مشهد
5 لغایت 8 آبان ماه 1390

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات و صنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
8 لغایت 12 آذر ماه 1389

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات و صنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
8 لغایت 12 آذر ماه 1389

آبان ماه 94

آبان ماه 94

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
21 لغایت 24 آبان ماه 1387

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
21 لغایت 24 آبان ماه 1387

دومین نمایشگاه پلیمر، رنگ وصنایع پتروشیمی مازندران
مرداد ماه 1386

دومین نمایشگاه پلیمر، رنگ وصنایع پتروشیمی مازندران
مرداد ماه 1386

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد
24 لغایت 27 خرداد ماه 1386

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد
24 لغایت 27 خرداد ماه 1386

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد
24 لغایت 27 خرداد ماه 1386

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب مشهد
24 لغایت 27 خرداد ماه 1386

دومین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک خراسان
5 لغایت 9 اسفند ماه 1382

دومین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک خراسان
5 لغایت 9 اسفند ماه 1382

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

 اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
آبان ماه 94

دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
آبان ماه 94

نهمین نمایشگاه ایران پلاست
مهر ماه 93

نهمین نمایشگاه ایران پلاست
مهر ماه 93

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته تبریز
5 لغایت 8 شهریور ماه 1392

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته تبریز
5 لغایت 8 شهریور ماه 1392

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

اولین نمایشگاه صنعت پلاستیک، رنگ و رزین اراک
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94
مرجع ارائه دهنده: اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند
اولین کنفرانش بین المللی مستربچ و کامپاند

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
2 لغایت 5 تیر ماه 1389

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
2 لغایت 5 تیر ماه 1389

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
5 لغایت 8 آبان ماه 1388

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
5 لغایت 8 آبان ماه 1388

چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و پلاستیک مشهد
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94

چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لاستیک و پلاستیک مشهد
تاریخ صدور/اعتبار: بهمن ماه 94

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
24 لغایت 27 مهر ماه 1386

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
24 لغایت 27 مهر ماه 1386

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
24 لغایت 27 مهر ماه 1386

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات وصنایع لاستیک و پلاستیک تبریز
24 لغایت 27 مهر ماه 1386

سومین نمایشگاه بین المللی آب تهران
16 لغایت 20 شهریور ماه 1383

سومین نمایشگاه بین المللی آب تهران
16 لغایت 20 شهریور ماه 1383

سومین نمایشگاه جامعه ارامنه صنعتگر ایران
13 لغایت 19 بهمن ماه 1375

سومین نمایشگاه جامعه ارامنه صنعتگر ایران
13 لغایت 19 بهمن ماه 1375